Kä yukku keek luɔ̈i kɔc cï kök/ɣööth

We offer a range of group programs that aim to reduce feelings of isolation, provide support through sharing experiences and feelings with others and build relationships.

Our group programs often take place in a setting local to participants to foster connections in their communities.

Foundation House also assists our clients by providing referrals to other services, such as:

 • Health services
 • Housing services
 • Legal services
 • Other community support services

Foundation House is committed to protecting the privacy and confidentiality of our clients and ensuring we meet our obligations under the Privacy Act 1988 (Cwlth), Privacy and Data Protection Act 2014 (Vic) and the Health Records Act 2001 (Vic).

We are a child safe organisation with a strong commitment to the safety, participation and empowerment of all children. Foundation House has zero tolerance of child abuse, which is reflected in our robust policies and procedures.

Foundation House values feedback on the services we provide. You can make a suggestion, give us a compliment or make a complaint in person, over the telephone, or in writing. All complaints are promptly and fairly investigated without prejudicing your access to services.

Explore:

FOUNDATION HOUSE CAN HELP YOU

It is normal for people to have difficulties as a result of experiences of torture or other traumatic events prior to arrival in Australia, such as:

 • Family problems
 • Little interest in daily life
 • Not wanting to be around other people
 • Problems with thinking, concentration and learning
 • Feeling sad, nervous or angry in many situations
 • Thoughts and memories that worry you
 • Sleep problems

Foundation House ee kä juëc pieth bäriic gaam, nɔŋ:

 • Jiɛ̈ɛ̈m de nhom ye looi në raan nyic yeen
 • Kuɔɔny de raan yetök ku baai
 • Käke ajuɛɛr de akutnhom
 • Dɔ̈c de nhom ye amatnhom cït mɛn de wɛl piiny, bi raan duääny guɔ̈p ku dɔ̈c baai ëya

Kä yukku keek gaam aye:

 • Abac
  Nɔŋic ba kɔc nyic wɛ̈ɛ̈rë thook yiic yök
 • Kë du yïtök
  Wuɔk ye wëlku cɔk tɔ̈u ë ke ye athiaan, agut cï kɔc ke wɛ̈ɛ̈rë thook yiic yukku keek luɔ̈ɔ̈i ëya
 • Yin rɔt yök yitök
  Yïn lääu ba luɔɔi de kä yukku keek gäm yïn cɔk kääc në gɛɛr de kë ba lueel, në gɛɛr de thaar
 • Kɔc kuɔɔny
  wuɔk ye yithku kuɔɔny
 • Kɔc piööc
  Luɔɔida ee kɔc ke baai rɛ̈ɛ̈r ë tök lɛ̈k në täu de kɔc cï kök/ɣööth

Ee kë ye rɔt looi tënë kɔc bï kë naŋ kä rɛc yök keek ke ye kë de ŋet wɛ̈lɛ̈ kɔ̈k ke riɔ̈ɔ̈cdït cï kë yök ë ke ŋoot ë ke këc cop në Australia, Cït mɛn:

 • Kä rɛc ye kɔc yök baai
 • Ba naŋ ŋäth koor në pïïr de köl thok
 • Cïï kɔɔr ba rëër në kɔc kɔ̈k lɔ̈m/cïï kɔɔr ba thiääk wenë kɔc kɔ̈k
 • Yïn cie tak apieth, ba yi nhom tääu në kë loi yic ku piöc
 • Ye rɔt yök ke yïn rac piöu, nhom määr wɛ̈lɛ̈/ka ba gɔ̈th në kuɛɛr juec yiic
 • Täk ku kä juëc ye ke bɛ̈ɛ̈r yiic në yïnhom ye yïn cɔk riɔ̈ɔ̈c
 • Yïn cie nin

Na ye kënë rɔt luɔ̈i yïïn, ke Foundation House abï yïn kony.

Ba Käke Foundation House Ye Gaam Yök Yedi

 1. Cɔl wuɔɔk: (03) 9389 8900, Nem matɛp töŋ daan de maktɛɛp kua wɛ̈lɛ̈/ka tuɔ̈cë raan Ɣoundation Houɛe në biäk de raan dɛ̈t Në päldu, raan dɛ̈t cit mɛn de akïm, raan ye luui në kë de raan ëbɛ̈n, dupiööc, raan de baai wɛ̈lɛ̈/ka mäth alëu bï wuɔɔk cɔɔl në biäkdu
 2. Na ca yup wɛ̈lɛ̈/ka nem, raan dan luui në tharabeth yenë kɔc loor nhom abi rinku ku nimra/namba de telepundu lööm ku thiëëc yïn na kɔɔr raan de wɛ̈ɛ̈rë thokic
 3. Raan luui në Foundation House abï yïïn cɔɔl në nïn ka dhiëc ke luɔɔi yiic

Ɣän kuɔɔn ke luɔɔi

Maktɛp dïtda atɔ̈u në Brunswick
Ɣän ke kɔc kuɔɔn yukku keek luɔ̈ɔ̈i aa tɔ̈u në:

Foundation House Foundation House ee käŋ bɛ̈i ëya në rɔ̈m den kenë akuut kɔ̈k tɔ̈u në:

Foundation House
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to Foundation House News and Events
ErrorHere