ንዓማዊልና እንህቦ ኣገልግሎታት

We offer a range of group programs that aim to reduce feelings of isolation, provide support through sharing experiences and feelings with others and build relationships.

Our group programs often take place in a setting local to participants to foster connections in their communities.

Foundation House also assists our clients by providing referrals to other services, such as:

 • Health services
 • Housing services
 • Legal services
 • Other community support services

Foundation House is committed to protecting the privacy and confidentiality of our clients and ensuring we meet our obligations under the Privacy Act 1988 (Cwlth), Privacy and Data Protection Act 2014 (Vic) and the Health Records Act 2001 (Vic).

We are a child safe organisation with a strong commitment to the safety, participation and empowerment of all children. Foundation House has zero tolerance of child abuse, which is reflected in our robust policies and procedures.

Foundation House values feedback on the services we provide. You can make a suggestion, give us a compliment or make a complaint in person, over the telephone, or in writing. All complaints are promptly and fairly investigated without prejudicing your access to services.

Explore:

FOUNDATION HOUSE CAN HELP YOU

It is normal for people to have difficulties as a result of experiences of torture or other traumatic events prior to arrival in Australia, such as:

 • Family problems
 • Little interest in daily life
 • Not wanting to be around other people
 • Problems with thinking, concentration and learning
 • Feeling sad, nervous or angry in many situations
 • Thoughts and memories that worry you
 • Sleep problems

Foundation House እተፈላለየ ኣገልግሎታት ይህብ እዩ፣ ነዚ ዝስዕብ ድማ የጠቓልል፦

 • ፍሉይ ምኽሪ
 • ንውልቅን ንስድራ ቤትን ዝውሃብ ደገፍ
 • ብጕጅለታት ዝካየድ መደባት
 • ካብ ተኽሊ ዝዳሎ ባህላዊ መድሃኒት፡ ምድራዝ (ማሳጅ)፡ ከምኡ ድማ ካልእ ባህርያዊ ፍወሳ

ኣገልግሎታትና፦

 • ብዘይ ክፍሊት
  ኣገልግሎት ምኩራት ኣስተርጐምቲ እውን ብናጻ ይርከብ እዩ
 • ምስጢራዊ
  ንሕናን እንጥቀመሎም ኣስተርጐምትን ንሓበሬታኻ ብምስጢር ኢና እንሕዞ
 • ወለንታዊ
  ብዝዀነ ይኹን ምኽንያትን ኣብ ዝዀነ ይኹን ግዜን ኣገልግሎትና ምጥቃም ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ
 • ደጋፊ
  ንመሰላትካ ንድግፍ ኢና
 • መሃሪ
  ዕዮና ንሕበረተሰብ ብዛዕባ እቲ ስደተኛታት ዘሕልፍዎ ተመክሮ ይሕብር

ናብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ምምጻኦም ስቅያትን ካልእ ዘሰንብድ ኵነታትን ዘሕለፉ ሰባት፡ ከም ውጽኢቱ እዚ ዝስዕብ ጸገማት ከጋጥሞም ንቡር እዩ፦

 • ናይ ስድራ ቤት ጸገማት
 • ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ህይወት ተገዳስነት ዘይምርኣይ
 • ምስ ካልኦት ሰባት ክትሓብር ዘይምድላይ
 • ክትሓስብ፡ ከተተኵር፡ ክትምሃር ዘይምኽኣል
 • ኣብ ብዙሕ ኵነታት ናይ ምጕሃይን ምርባሽን ምሕራቕን ስምዒት ምርኣይ
 • ዘጨንቐካ ሓሳባትን ተዘክሮታትን
 • ክትድቅስ ዘይምኽኣል

ከምዚ ዝስምዓካ እንተ ዀይኑ፡ Foundation House ክሕግዘካ ይኽእል እዩ

ኣገልግሎታት FOUNDATION HOUSE ከመይ ጌርካ ክትረኽቦ ትኽእል፧

 1. ናብ (03) 9389 8900 ደውለልና፡ ወይ ናብ ሓደ ካብ ቤት ጽሕፈታትና ብጻሕ፡ ወይ ኣብ ክንዲ ካልእ ሰብ ኴንካ ተወከሰና ብፍቓድካ፡ ከም ሓኪም፡ ሶሽያል ወርከር/ማሕበራዊ ሰራሕተኛ፡ መምህር፡ ኣባል ስድራ ቤትካ፡ ወይ ዓርክኻ ዝኣመሰለ ሰብ ኣብ ክንዳኻ ኰይኑ ከዘራርበና ይኽእል እዩ
 2. እንተ ደዊልካልና ወይ ናብ ቤት ጽሕፈትና እንተ መጺኻ፡ ተቐባሊት ጋሻና ስምካን ቍጽሪ ተሌፎንካን ክትወስድን ኣስተርጓማይ የድልየካ እንተ ዀይኑ ክትሓተካን እያ
 3. ሰራሕተኛ Foundation House ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ናይ ስራሕ መዓልታት ክድውለልካ እዩ

ቤት ጽሕፈትና ዝርከበሉ ቦታታት

ቀንዲ ቤት ጽሕፈትና ኣብ Brunswick እዩ ዝርከብ።
ንዓማዊልና ኣገልግሎታት እንህበሉ ቦታታት ድማ ኣብዚ ዝስዕብ ይርከብ፦

Foundation House ኣብዚ ዝስዕብ ቦታታት ምስ ዝርከባ ድርጅታት ተሓባቢሩ ኣገልግሎታት ይህብ እዩ፦

Foundation House
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Subscribe to Foundation House News and Events
ErrorHere